PDM Kota Cirebon - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kota Cirebon
.: Home > Visi dan Misi

Homepage

Visi dan Misi

 

Visi PD Muhammadiyah Kota Cirebon :

 
 

 

 

 

 

 

Visi ideal Muhammadiyah Kota Cirebon yang harus diwujudkan adalah Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di Kota Cirebon

 

 

Adapun misinya adalah :

 •  

   

  Menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al Quran dan As Sunah di Kota Cirebon.

 •  

   

  Menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al Quran dan As Sunah yang shahihah dan maqbullah di Kota Cirebon.

 

 

Mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat Kota Cirebon.

 

Misi PD Muhammadiyah Kota Cirebon :

 

 

Untuk mewujudkan visi dan misi gerakan Muhammadiyah Kota Cirebon, ditempuh langkah-langkah usaha sebagai berikut:

 1.  

   

  Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas  pemehamam, meningkatkan pengalaman , serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

 2.  

   

  Meningkatan kesejahteraan, ilmu, iman dan amal anggota Muhammadiyah yang sistematis, terukur dan berkesinambungan

 3.  

   

  Menyebarluaskan Islam terutama dengan mempergiat dan menggembirakan tabligh.

 4.  

   

  Mempergiat dan memperdalam pengkajian Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.

 5.  

   

  Memperteguh iman, mempergiat ibadah, meningkatkan semangat jihad, dan mempertinggi akhlak.

 6.  

   

  Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mempergiat penelitian menurut tuntunan Islam.

 7.  

   

  Meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berpedoman pada  ajaran  Islam.

 8.  

   

  Membina dan memberdayakan angkatan muda menjadi manusia yang mandiri , kokoh dan profesional.

 9.  

   

  Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan pengembangan ekonomi sesuai ajaran Islam.

 10.  

   

  Memelihara, melestarikan dan memperberdayakan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat.

 11.  

   

  Membina dan memberdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh untuk meningkatkan taraf hidupnya.

 12.  

   

  Menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha.

 13.  

   

  Membimbing masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf, serta membangun dan memelihara tempat ibadah.

 14.  

   

  Menggerakkan dan menghidup-suburkan amal tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa dalam kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat dan keluarga sejahtera.

 15.  

   

  Menumbuhkan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan dalam Muhammadiyah.

 16.  

   

  Menanamkan kesadaran agar aturan Islam diamalkan dalam masyarakat.

Memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa dan peran serta dalam kehidupan berangsa dan bernegara.
Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website